Komolyabb téma

YA

Vissza
  • 2024.02.27
  • Poós Zoltán

Szörnyek évadja

Angela Carter harminc éve megjelent, A kínkamra című kötetét Poós Zoltán porolta le.

Több, mint harminc éve, 1993-ban jelent meg az Európa gondozásában Angela Carter A kínkamra című, sok szempontból korszakos mesefüzére, amely többek között Charles Perrault és a Grimm testvérek történeteit mondja el, de nem azon az ösvényen megyünk az erdők sötét mélyébe, amelyeket a nagy mesemondók kijelöltek. Míg a Jancsi és Juliskában a madarak csipegetik fel a visszautat jelző morzsákat, Carter változataiban maga az írónő tűnteti el azokat, és tereli szereplőit a legborzalmasabbak helyekre.

Mert nincs szörnyűbb annál, mint amikor a dédelgetett lányt kilökik a szülői házból, átadva azoknak a félelmeknek, amelyeket pont az anyák és a dadusok tápláltak bennük, azt sugallva, hogy a férfi olyan, mint a farkas, felfal, vagy mint egy oroszlánra emlékeztető, éles karmú szörnyeteg, aki majd megsebez. Nincs visszaút. Lányom, ne hozz szégyent a fejünkre, mondják ezt nemzedékről nemzedékre a szülők. A tigrisre, a farkasra, az oroszlánra emlékeztető ösztönlény házában fogsz élni, neki engedelmeskedsz ezután, kövesd uradat a sötét erdőbe, ott van az ő háza.

A még félig gyereknek számító lányok úgy érzik, cserbenhagyták, elárulták őket azok, akiktől a világuk eredeztethető, akik a legnagyobb biztonságot jelentették számukra. 

A címadó történetben az anya, a második mesében, az Oroszlán úr udvarlásában az apa kínálja fel gyermekét a szörnynek; a harmadikban, A Tigris menyasszonyában a megözvegyült apa kártyán veszíti el lányát (!), majd adja át a tigrisre emlékeztető lénynek. A valóság és a képzelet, az emberi létezés animális határvidékein játszódó történetekben bőrünkön érezzük a bűnbeesés perzselő szégyenét.

Poós Angela Carter A kínkamra-01
A kínkamra (The Bloody Chamber and Other Stories) első, angolul megjelent kiadás borítója, Malcolm Ashman borító tervező munkája, 1979

Az sem véletlen, hogy az utalásokkal sűrűn átszőtt mesékben nemcsak Shakespeare gondolatai, a tolsztoji jellemrajzok képies jellege és Edgar Allan Poe gótikus lélektani meséi köszönnek vissza; számos esetben Sade márki aberrált víziói is. Itt a legtöbb szexuális együttlét valójában nemi erőszak, de olvashatunk vérfertőzésről és nekrofíliáról is, hogy emeljük a tétet. Carter nemcsak lírai feminista szónoklataival előzte meg a korát, hanem posztmodern játékosságával, a gótikus rémregények felülírásával is, ugyanakkor a befogadását nehezítette, hogy a Sade márki világát testközelből ismerő Carter fantasynovellái a mai napig meghökkentőek.
Ott van például A hóleány, amelyben az apa hímvesszejét a halott lányba döfte. A végletekig fokozott, a tudattalan legsötétebb kamráit bejáró próza számos motívumában lépi át a civilizációs normákat, megszentségtelenítve a gyerekeknek készült meséket. 

Persze Carter sok esetben nem tesz mást, mint a mesék egy-egy nem kanonizált, archaikus változatához nyúl, és megvilágítja azokat a kamrákat, amelyek félig homályban maradtak; hogy milyen az éjsötét erdő mélyén élő vadállatok valódi személyisége.

A kínkamrában a Szörnyeteg minden feleségét kivégezte, s bebalzsamozva őket életképet rendezett belőlük. Mindez olyan, mintha egy ördögi színdarab kimerevített jelenetét látnánk. Bizonyára a novella hatott Lars von Trier A ház, amit Jack épített című sokkoló filmjére is, ahol a művészi gyilkosságok után a beteg főhős életképeket állított be az áldozatokból. A kínkamra alternatív mesevilága első osztályú minőségi próza, lírai futamaitól eláll az olvasó lélegzete. Az írónő a fokozás és az izgalomkeltés mestere is, miközben néhány fordulata kiszámítható. A címadó történetben az édesanya pisztolyt tart a retiküljében, ami a hatvanoldalas novella végén persze elsül, és az ünnepélyes, magasztos lírai leírásokat, érzékletes jellemzéseket nem hitelteleníti az sem, hogy számos szöveghelyen biedermeier gobelinekre emlékeztető képek hozzák zavarba az olvasót.

Poós Angela Carter A kínkamra-02
Angela Carter 75. születésnapjára megjelent kiadvás borítója, 2015

Angela Carter a mesék varázsszőnyegébe szőtte a tabuvá tett szexualitást és a csábítás Sade márkit idéző metafizikáját. A Csizmás Kandúr felülírt meséjében a csizmás macska a gazdája számára csábítja el a város legszebb asszonyát: „…melyik másik inas tud egy fiatal lány szent visszavonultságába besurranni és egy szerelmes levelet átadni neki abban a pillanatban, amikor szentéletű anyjával az imakönyvet bújja?”
A tündérmesék újraértelmezésében a férfi a hatalmával, gazdagságával visszaélő szörnyeteg; de nemcsak a feminista szimbolikát kell itt lekönyvelnünk, hanem a mélylélektan motívumait is. 

A mesék átsegítik az olvasót egy tanulási folyamaton, melyben a nemiség iránti belétáplált undorától kell megszabadulnia. A mesék segítenek ebben, hiszen a szörnyet a szeretet emberré változtatja, azaz a vad, állati jellegű lény humanizálódik, a szeretet hatására felülemelkedik állati mivoltán, és emberré változik, míg a házasság megszenteli a szexualitást, és elvezet az anyasághoz.

A mesék ezúttal is igazságot szolgáltatnak. A kínkamrában a félárva, foltos ruhákban járó zeneakadémista lány hozzámegy Franciaország leggazdagabb férfijához, és látszólag megfizet azért, mert nem szerelemből házasodott. Kis híján a kíváncsiságáért is, hiszen benyit a tiltott szobába (bizalom, azaz a hűség próbatétele), de valójában az írónő megkegyelmez neki, mert megsajnálta a lányt, akit az anyja nem védett meg a szörnyetegtől. Carter ezen csavar egyet, és az anya a telepátiának köszönhetően megérzi, hogy bajban a lánya, és a segítségére siet.
A történet kiszámítható, hiszen amikor a könyvtárszobában a lány felfedezi a Kíváncsiság büntetése című szadista képet, tudjuk, hogy a büntetés hamarosan valósággá válik.  Ugyanakkor a novella ismerőssége cseppet sem zavaró, hiszen részint az eredeti Kékszakáll mese nyomvonalán halad, és pont az az érdekes, ahogy újraértelmezi, kibontja a történetben rejlő lehetőségeket. Carter pedig mestere a feszültség fokozásának, még a tárgyi leltár sorolása, a katafalk, a vasszűz és más kínzóeszközök leltári felsorolása is ezt szolgálja. A horror világába hurcolt tündérmeséket összekötik a történetek flórája és faunája, a rózsák, a liliomok koszorúzta képkeretek, az animális létezés és az emberi viselkedés határvidékén mozgó szereplők. Vannak, akik csak egy-egy tulajdonságukban emlékeztetnek az állatokra, vagy épp négykézlábra ereszkedve mennek tovább a történetek bizonyos dramaturgiai pontjain.

Poós Angela Carter A kínkamra-04
Eugene Chystiakov/ Unsplash.com

A feminizmus és a metamorfózis kérdéseit tárgyaló mesék világrendje nem két mezőre, égi és földi világra oszlik, hanem gonosz férfiakra és a legtöbb esetben jellemes főhősnőkre, akik felfedezik maguknak a testiség titkos kamráját.
„Az én vásárlóm is így csomagolta ki az árut. És mint az operában, amikor először láttam a testem a szemében, megrémültem, hogy izgatónak érzem magam” – olvashatjuk a címadó novellában. Bár a gótikus horrorokra emlékeztető elbeszélések más-más karaktereket mozgatnak, közös nevezőjük a kiszolgáltatott, tárgyiasított, de felszabadulását kereső nő. Nemcsak az állati jellemvonású férfiszörnyek mosódnak össze, de a nők is nagyon hasonlatosak kiszolgáltatottságukban. 

A macskatörténeteket és vérfarkasmeséket is tartalmazó, tabukat döntögető novellák a XX. század elején játszódnak, a szereplők már használnak telefont, kerékpárt, autót, ugyanakkor a díszletézés sok esetben középkori,

lásd például a várkastélyban játszódó címadó elbeszélést, tehát a történelmi idő is afféle határvidék.

Ez az a kor, amely felfedezi a feminizmust. Carter Esték a cirkuszban című, 2011-ben, a Magvető gondozásában megjelent regényében is fontos szerep jut a feminizmusnak, a főhős, az angyalszárnyakkal repülő Fevvers nevelőnője azt mondja a házasság intézményéről:
„Ugyan mi más a házasság, ha nem az, hogy sok férfi helyett csak egy kedvéért prostituáljuk magunkat.”
A cirkuszregény egyik kulcskérdése az, hogy igaziak-e a légtáncos Fevvers szárnyai, hogy tényleg tud-e repülni, azaz: van-e valóságalapja a női illúziónak.
Az amerikai újságíró, egy bizonyos Walser azért ered a nyomába, hogy leleplezze a trapéz Helénájaként hirdetett, a cirkusz porondja felett repdeső hidrogénszőke nő hazugságait. Míg A kínkamrában a férfiak tervezték a titkos szobát, a szerkezeteket, addig az Esték a cirkuszban című regényben Nelson mama már saját kéjbárkájába tereli a szereplőket, hogy beteges vágyaikat kielégítse. Az Esték a cirkuszban hemzseg a jelöletlen irodalmi idézetektől, ahogy A kínkamra is. Mindkét könyv afféle kultúrtörténeti kalandozás, de míg Az esték a cirkuszban 1899-ben kezdődik, és előrevetíti a következő század tragédiáját, addig A kínkamra már benne jár a XX. században, és utal az első világháborúra is.
„...[N]em illúzió, káprázat-e az egész világ?” – teszi fel a kérdést Fewers. A kínkamra hősnőjéről is így vélekednek a szörnyszerű férfiak.

Poós Angela Carter A kínkamra-03
Chris Ensminger/ Unsplash.com

A novellákban Carter elutasítja a tündérmesék konvencióit, például nem a férfi menti meg a passzív, segítségre váró meseszép hölgyet, hanem a saját szexualitását felfedező nő az, aki energiáival rendet teremt a világban. A kínkamra gótikus fikciójában a lány anyja szolgáltat igazságot. Carter felülvizsgálja a nő házasságban betöltött szerepét, viszonyát a szexualitáshoz, és a női identitás kérdését is, oly módon, hogy mindent módszeresen eltúloz, rámutatva a mesékben lappangó egyéb titkokra is. 

Carter fényűzően írja meg a díszletek legapróbb részleteit; tökéletes kézügyességgel megírt történetei kijelölik a tér és az idő koordinátáit, ugyanakkor a szövegek tele vannak intertextuális utalásokkal.

A Baudelaire-t kedvelő írónő meséi jelképek erdején át viszik az olvasót, miközben hullámzik ereinkben a vér, ahogy A kínkamra vérfagyasztó meséjében a Mont-Saint-Michel várkastélyából látható tenger, amely apálykor menekülni engedi az öntudatára ébredt nőt, és az olvasót is

Poós Zoltán

Angela Carter: A kínkamra
Fordító: Greskovits Endre
Európa Könyvkiadó, 1993.
222 oldal

210 Ft